ნავთობპროდუქტების სეპარატორი

 ნავთობპროდუქტების სეპერატორი 

 

 

ნავთობპროდუქტების სეპარატორები

სეპარატორის ექსპლუატაცია და მომსახურება


ნავთობპროდუქტების სეპარატორების დანიშნულება
ნავთობპროდუქტების სეპარატორების განკუთვნილია ფიზიკურ-მექანიკური: წვიმის , მდნარი და ტექნიკური ( ავტოსამრეცხაო , სახელოსნო და ა.შ. ) წყლების შეწონილი ნაწილაკების და ნავთობობურ წარმოშობის შენაერთებისაგან ( ნავთობპროდუქტები ) წმენდისათვის.

ნავთობპროდუქტების სეპარატორები ( ნავთობშემგროვებელი ) შესაძლოა გამოვიყენოთ როგორც:

• დამოუკიდებელი მოწყობილობა ჩამდინარე წყლების ლოკალური წმენდის კანალიზაციაში ჩაშვებამდე , რელიეფში ან წყალსაცავში;
• გამწმენდი ნაგებობების კომპლექსის ნაწილი.


მოთხოვნა და გამოყენების არეალი
საქართველოს კანონმდებლობა უმაღლეს დონეზე ითხოვს გამწმენდი ნაგებობების მწარმოებლებისაგან პროდუქციის ხარისხს , კერძოდ გრუნტის წყლების დაცვის სფეროში. ნავთობპროდუქტები ქმნის ძალიან დიდ საფრთხეს გარემოსთვის.

ამიტომაც სეპარატორები მიზანშეწონილია გამოვიყენოთ ადგილებში , სადაც ჭარბობს დაბინძურების საფრთხე , ანუ ავტოგასამართ სადგურებზე , ავტო სამრეცხაოებზე , ავტოსახელოსნოებში , ავტო სადგომებზე , აეროპრტებში , ნაგავსაყრელებზე , საწარომ გარხნების საკანალიზაციო სისტემებზე , ნავთობ ბაზებზე , და ა.შ., მსგავსი აღჭურვილობა ასევე ქალაქის კანალიზაციის აუცილებელი ელემენტი უნდა იყოს.

სტანდარტი DIN 1999 , რომლის შესაბამისადაც მზადდება ჩვენი სეპერატორები , გამოყოფს შემდეგ კრიტერიუმებს , რომლების გათვალისწინებითაც , შესაძლებელია სეპერატორის სწორი შერჩევა:

• წვიმის წყლები
• ტექნიკური წყლები
• ნავთობპროდუქტების სიმკვრივე

ნავთობპროდუქტების სიმკვრივე სეპარაციამდე , რის თანახმადაც ჩვენი სეპარატორები არის შექმნილი , უდრის 0,95 მგ/სმ3 (ან დაახლოებით 950 გ/ლ ).

ჩამდინარე წყლებისთვის ნავთობპროდუქტების მაღალი შემცველობით საჭიროებას მოითხოვს ინდივიდუალური მეთოდიკით შერჩევას.

დღეისათვის სეპარატორების ყველაზე გავრცელებული მოდელი არის: ნავთობპროდუქტების სეპარატორი swok-3, swk-3, swobk-3.