გაწმენდის მაჩვენებლები და ტექნიკური მახასიათებლები

სისტემის შერჩევა


გამწმენდი ნაგებობების მუშა პროცესი დაფუძნებულია ბუნებრივ პროცესებზე რომლებიც ხდება ბიოლოგიური მასების გახრწნისას ბუნებაში. გამარტივებულად ეს პროცესი შესაძლებელია აისახოს შემდეგი სურათით: თავიდან ანაერობული ბაქტერიბი ( რომლებიც ჟანგბადის გარეშე იმყოფებიან ) შლიან მაღალმოლეკულარულ ორგანიკას მარტივ ორგანულ ნივთიერებად. მაგრამ ბუნებრივ პირობებში ეს პროცესი ნელა ვითარდება. "ეკოლაინ"-ის გამწმენდ ნაგებობებში გააზრებული ტექნიკური გადაწყვეტილებების წყალობით , ბაქტერიებისათვის იქმნება ოპტიმალური პირობები ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად , რაც ხელს უწყობს პროცესის მრავალჯერ დაჩქარებას.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების გაწმენდა ხორციელდება შემდეგი სქემით.

ჩამდინარე წყლების წინაწმენდა ხდება სეპტიკში , შემდეგი წმენდა კი ბიოფილტრ " САД "-ში.

ჩამდინარე წყლების წმენდის მთელი ციკლი ხდება ტექნოლოგიურ მოწყობილობაში. ჩამდინარე წყლების ამ სქემით დამუშავება საშუალებას იძლევა მივიღოთ სუფთა ტექნიკური წყალი რომელიც შეიძლება მივმართოთ საფილტრაციო ჭაში , ტრანშეაში , რელიეფზე და ა.შ. და გამოყენებულ იყოს:

• დაბალი გამტარიანობის გრუნტებისას;
• გრუნტის წყლების მაღალი დონისას.