სეპტიკი და ბიოფილტრი САД

გაწმენდის მაჩვენებლები და ტექნიკური მახასიათებლები

სისტემის შერჩევა

გამწმენდი ნაგებობების მუშა პროცესი დაფუძნებულია ბუნებრივ პროცესებზე რომლებიც ხდება ბიოლოგიური მასების გახრწნისას ბუნებაში. გამარტივებულად ეს პროცესი შესაძლებელია აისახოს შემდეგი სურათით: თავიდან ანაერობული ბაქტერიბი ( რომლებიც ჟანგბადის გარეშე იმყოფებიან ) შლიან მაღალმოლეკულარულ ორგანიკას მარტივ ორგანულ ნივთიერებად. მაგრამ ბუნებრივ პირობებში ეს პროცესი ნელა ვითარდება. "ეკოლაინ"-ის გამწმენდ ნაგებობებში გააზრებული ტექნიკური გადაწყვეტილებების წყალობით , ბაქტერიებისათვის იქმნება ოპტიმალური პირობები ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად , რაც ხელს უწყობს პროცესის მრავალჯერ დაჩქარებას.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების გაწმენდა ხორციელდება შემდეგი სქემით.

ჩამდინარე წყლების წინაწმენდა ხდება სეპტიკში , შემდეგი წმენდა კი ბიოფილტრ " САД "-ში.

ჩამდინარე წყლების წმენდის მთელი ციკლი ხდება ტექნოლოგიურ მოწყობილობაში. ჩამდინარე წყლების ამ სქემით დამუშავება საშუალებას იძლევა მივიღოთ სუფთა ტექნიკური წყალი რომელიც შეიძლება მივმართოთ საფილტრაციო ჭაში , ტრანშეაში , რელიეფზე და ა.შ. და გამოყენებულ იყოს:

• დაბალი გამტარიანობის გრუნტებისას;
• გრუნტის წყლების მაღალი დონისას.