სეპტიკი და სადრენაჟო მინდორი

 

სეპტიკის და სადრენაჟე მინდვრის მომსახურება

სეპტიკის ოპტიმალური შერჩევა

ტექნიკური მახასიეთებლები

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მაჩვენებლები

გამწმენდი ნაგებობების მუშა პროცესი დაფუძნებულია ბუნებრივ პროცესებზე რომლებიც ხდება ბიოლოგიური მასების გახრწნისას ბუნებაში. გამარტივებულად ეს პროცესი შესაძლებელია აისახოს შემდეგი სურათით: თავიდან ანაერობული ბაქტერიბი ( რომლებიც ჟანგბადის გარეშე იმყოფებიან ) შლიან მაღალმოლეკულარულ ორგანიკას მარტივ ორგანულ ნივთიერებად. მაგრამ ბუნებრივ პირობებში ეს პროცესი ნელა ვითარდება. "ეკოლაინ"-ის გამწმენდ ნაგებობებში გააზრებული ტექნიკური გადაწყვეტილებების წყალობით , ბაქტერიებისათვის იქმნება ოპტიმალური პირობები ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად , რაც ხელს უწყობს პროცესის მრავალჯერ დაჩქარებას.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების გაწმენდა " ეკოლაინ "-ის გამწმენდ ნაგებობებით ხორციელდება შემდეგი სქემით.

წინასწარი წმენდა ხდება სეპტიკში , შემგომი წმენდა კი საფილტრაციო-სადრენაჟე სისტემაში.
• გამწმენდი ნაგებობის ენერგოდამოუკიდებლობა;
• მოწყობილობის დაბალი თვითღირებულება;
• მაღალი გამძლეობა;
• ექსპლუატაციის სიმარტივე - სეპტიკის მყარი ნალექებისაგან გაწმენდა ( ამოტუმბვა ) ხდება 2-3 წელიწადში ერთხელ.

ამ შემთხვევაში წინაწმენდა ხდება სეპტიკში ( 65-75% ) , შემდეგი წმენდა კი ხდება საფილტრაციო-სადრენაჟე სისტემაში ( 95% ).

გამწმენდი ნაგებობეის ასეთი სქემა სასურველია:
• სეზონურად მაცხოვრებელთათვის;
• მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის 6 მოსახლეზე;
• კარგი გამტარიანობის გრუნტების შემთხვევაში ( ქვიშა );
• გრუნტის წყლების დაბალი დონის შემთხვევაში.